History

History Muziekvereniging Lekkerkerk


 

Op woensdag 7 februari 1967 kreeg ik een uitnodiging in de brievenbus voor een buitengewone ledenvergadering van Muziekvereniging Juliana in de bovenzaal van De Grote Boer op maandag 13 februari 1967 in Lekkerkerk. Ook de leden van zustervereniging Excelsior hadden zoiets ontvangen. Strategisch goed was deze  uitnodiging verstuurd op woensdag, dus net na de repetitieavonden van de beide verenigingen.  

Nu was het ledental en bezetting op dat moment voor Juliana geen reden voor een fusie. In 1965 waren ze nog uitgekomen in de Ere-afdeling (nu 2e Divisie) en de tamboer afdeling met bijna 20 leden zat behoorlijk in de lift. Ook bij Excelsior zat het probleem niet bij de slagwerkers o.l.v. Piet de Bruin maar gewoon door gebrek aan klarinetten om als harmonie verder te gaan. Daarnaast speelde bij deze club net de wisseling van dirigent een rol en wie weet heeft hij het wel aangezwengeld. Deze nieuwe man was voor die tijd zeer vooruitstrevend, later meer over deze kerel.

 

Voor een indruk van deze verenigingen klik op Wilhelmina,  Excelsior of Juliana.


Zo kwamen dus de leden van Harmonievereniging Juliana (die een Fanfare was) en Arbeiders Harmonievereniging Excelsior ( die een Harmonie was ) op 13 februari 1967 in de bovenzaal van De Grote Boer bijeen. Deze vergadering stond onder leiding van Burgemeester Muller hij was bereid om deze taak op zich te nemen. 

Nu zal ik u niet lastig vallen met notulen van deze bijeenkomst maar het verliep niet zonder slag of stoot. Enkele leden van Juliana waren niet tegen het samengaan, maar waren tegen de opheffing van hun club. Maar de tactiek van burgemeester Muller was goed voorbereid, op een diplomatieke manier wist hij alle klippen te omzeilen en pleite voor opheffing van beide verenigingen en dat gebeurde de zelfde avond.

De fusie werd bekrachtigd op 20 februari 1967 tijdens de oprichtingsvergadering in De Grote Boer. Op deze avond werd het bestuur gekozen en daarnaast de dirigent en tamboer-instructeur aangesteld. De keuze was Gerrit Fokkema (stond net twee maanden voor Excelsior ) of Aart van der Linden jr.

Dirigent werdt Aart van der Linden jr. ( dirigent Juliana ) en voor de Tamboers Piet de Bruin (oud instructeur ( Excelsior) dus eerlijk verdeelt. Burgemeester  Muller bleef één jaar voorzitter van Muziekvereniging Lekkerkerk.

Zo ontstond Muziekvereniging Lekkerkerk op 20 Februari1967.Hier het contributie boek op 1 maart 1967. 

als kleinkind van;

Muziekvereniging Wilhelmina 1898 - 1917

Harmonievereniging Juliana   1910 - 1967

Arbeidersharmonie Excelsior  1917 - 1967


Het eerste jaar verliep moeizaam als Fanfare orkest o.l.v. Aart van der Linden jr. 

Na een slecht resultaat op het eerste concours in het oprichtingsjaar 1967, 2e prijs 1e afdeling verliet hij direct de vereniging.

Er werd gepolst of Gerrit Fokkema belangstelling had om het stokje over te nemen, hij had nog een goede band met oud voorzitter Arie de Jong. 

Het tijdperk Gerrit Fokkema brak aan. 

Vanaf 1967 tot 1991 met een onderbreking van twee jaar had de heer Fokkema de leiding over het orkest. De eerste jaren nog als fanfare maar nadat de heer Fokkema ook als muziekleerkracht was aangesteld door de Gemeente Lekkerkerk en hij de blokfluit club omvormde tot een klarinet club werd het mogelijk een harmonieorkest te vormen. De vereniging heeft onder Gerrit Fokkema een ongekende groei beleefd. Dit was vooral te danken aan de grote toeloop van jeugdige leden en het grote  enthousiasme die de heer Fokkema uitstraalde.

 

Harmonie

Gedurende vanaf de periode Fokkema heeft de muziekvereniging een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Elk jaar een groot najaarsconcert waar zich heel de vereniging zich presenteert met daarnaast een voorjaarsconcert, zomerconcert en kerstconcert.

Muziekvereniging Lekkerkerk telde bij de oprichting in 1967, inclusief de drumband, ongeveer 55 leden. In 1977 was dit opgelopen tot negentig als gevolg van de grote aandacht die de opleiding van nieuwe muzikanten kreeg. tijdens het gehele bestaan van de vereniging is de opvang van nieuwe leden een belangrijke zaak gebleven. Vandaar ook de eigen muziekschool.

In 1968 behaalden we met Gerrit Fokkema als Fanfare in de 1e afdeling een 1e prijs dat was het begin van een ongelofelijke succes periode.

In 1970 1e prijs Afdeling Uitmuntend Fanfare ( nu 3e divisie )

In 1971 1e prijs Afdeling Uitmuntend Fanfare en promotie naar de Ere-afdeling ( 2e divisie )

In 1972 konden voor de eerste keer als Harmonie naar een concours met heel veel jeugdleden. Voor veel van deze jongeren was dit hun eerste optreden voor publiek en dan gelijk naar een concours in de Ere-afdeling Harmonie (nu tweede divisie). We behaalden een direct een 1e prijs. Een jaar later promoveerden we naar de Vaandel-afdeling.

Gerrit Fokkema blufte door het verplichte muziekstuk van de Vaandel-afdeling als keuzewerk te nemen.

In de eerste vijfentwintig jaar van zijn bestaan heeft het orkest elf keer deelgenomen aan een concours, geregeld door de koninklijke Nederlandse Federatie.

Tienmaal werd daarbij een eerste prijs behaald en éénmaal een tweede o.l.v. P.van Vliet.

Het hoogtepunt in deze reeks vormde de uitreiking van het KNF vaandel. Dit vaandel wordt uitgereikt als men, uitkomende in de hoogste afdeling, Superieure, Vaandel of 1e Divisie voor beide uit te voeren muziekwerken het benodigde aantal punten behaalt om een eerste prijs met lof toegekend te krijgen. 

Dankzij de kwaliteiten en inzet van Gerrit Fokkema was het mogelijk om acht jaar na de fusie dit resultaat te behalen.


Dirigenten

A van der Linden jr……….1967

G.Fokkema………………..1967-1979 en 1981-1991

P van Vliet…………………1979-1981

Willem van Kooi…………..1991-1995

Dirk Verhoef……………….1995-1997

Clemens Rosmulder………1997-2006

Martijn Krijnen……………..2006-2012

Sjef de Kort……………….. 2012-2013 (ad interim)

Leon Wolfs…………………2013-2015

Koos Weerheim……………2015-2016 (ad interim)

Ria Kornet………………….2016 heden

 

Drumband, Lyra-drumband naar Melody Percussie Band.

Na de fusie is meteen ook de drumband opgericht onder leiding van Piet de Bruin. De band nam direct al aan concoursen deel en behaalde daarbij zeer goede resultaten. Om gezondheidsredenen moest Piet na vier jaar met dit werk stoppen. Voor vele zijn verdiensten voor de vereniging werd Piet benoemd tot erelid van de vereniging.

Na het vertrek van de Bruin ging het even wat minder goed, maar onder leiding instructeur E. van Dijck leefde de band weer op. In 1974 werden twee lyra’s aangekocht, het ging zo goed dat er nog vijf bijkwamen. De rij van successen op concoursen vond zijn bekroning in 1986 door het bereiken van de ere-afdeling.

In 1995 werd de band omgezet in een Melody Percussie Band, men speelt zowel populaire als klassieke werken.

Momenteel is onze MPB nog zeer actief op festival's en concoursen en beschikt over een leerling slagwerkgroep die zeer verdienstelijk een 1e prijs behaalde op het festival in Schoonhoven 2016. Het geheel staat onder leiding van de heer de Jong.

 

Lekkerkapel

Als boerenkapel gestart van 1972 tot 1984 groeide deze kapel uit tot een club van 20 leden waarvan diverse van zusterverenigingen uit de omgeving. De kapel geeft ruim veertig optredens per jaar tot tevredenheid van de penningmeester.

Zo zijn ze aanwezig bij Sint Nicolaas en Lampion-optochten  op Koningsdag.

Ook bij de Marathon van Rotterdam en de nodige trouw en andere feesten zijn het welkome gasten.
Leerling orkest Futura.

Bij diverse gelegenheden treed het Jeugdorkest zelfstandig of gezamenlijk op met het Groot orkest uiteraard onderging deze groep in de loop der jaren veel verandering. gestart als opstap-orkest nu jeugdorkest als onderdeel van de muziekschool. Nu spelen ze o.l.v. Imre Rolleman hun eigen muziekwerken als een zelfstandig jeugdorkest.


Muziekschool

Een heel belangrijk onderdeel van onze vereniging. Sinds 1979 heeft men een eigen opleiding, met leraren voor Koper, Klarinet, Fluit, Percussie en Saxofoon. Eerst krijgen de leerlingen Algemene Muzikale Vorming, dit begint al op zeer jeugdige leeftijd met blokfluit en slagwerk o.l.v. een AMV docent.  Na enkele maanden les op een instrument mogen de leerlingen meespelen in het Jeugdorkest. Als je het muziekdiploma A bezit mag je naar het Grote Orkest. 


Nawoord.

Alles bovenstaande, zal het best aanvulling verdienen nu en in de toekomst, ik hoop op respons zoals op en aanmerkingen.

Leo ouweneel 

leo.ouweneel@gmail.com